gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

Закони                                                                           Договори и одлуки

Закон за трговски друштва                                                      Договор за закуп на недвижен имот

Закон за работни односи                                                        Договор за закуп на возило

Закон за безбедност и здравје при работа                            Архивско работење

Закон за вработување инвалидни лица                                 Договор за рок за плаќање - финансиска дисциплина

Закон за трговија                                                                     Договор за позајмица

Закон за туристичка дејност                                                   Договор за дело

Закон за угостителска дејност                                                Договор за работа

Закон за енергетика                                                                Попис

Закон за градежните производи                                             Правилник за попис

Закон за заштита на конкуренцијата                                      Пописни комисии

Закон за финансиска дисциплина                                         Опомена пред тужба

Закон за даночна постапка                                                     Одлука за отпис

Закон за данок на додадена вредност                                   Одлука за регрес

Закон за данок на добивка                                                      Компензација

Закон за персонален данок на доход                                     Асигнација

Закон за регистрирање на готовински плаќања                     Цесија

 

 

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не