gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Почитувани членови,

Би сакале да Ве информираме дека во насока на континуирано следење на Законската регулатива, а во Ваш интерес Ви проследуваме измени и дополнувања на постоечки закони и предлог нови законски решенија.

ОКТОМВРИ, 2017 ГОДИНА

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Предлог на Закон за бесплатна правна помош

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за бесплатна правна помош можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход по скратена постапка

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход по скратена постапка можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување можете да го погледнете на следниот линк.

СЕПТЕМВРИ, 2017 ГОДИНА

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за измена и дополнување на Законот за Државен инспекторат за земјоделство

 • Целосниот предлог на Закон за измена и дополнување на Законот за Државен инспекторат за земјоделство можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за укинување на законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

 • Целосниот предлог на Закон за укинување на законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храна

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храна можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување на Законот за јавните патишта

 • Целосниот предлог на Закон за изменување на Законот за јавните патишта можете да го погледнете на следниот линк.

АВГУСТ, 2017 ГОДИНА

Предлог на Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата

 • Целосниот предлог на Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на укажувачи

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на укажувачи можете да го погледнете на следниот линк.

МАРТ, 2017 ГОДИНА

Предлог на Закон за инспекција во животната средина

 • Целосниот предлог на Закон за инспекција во животната средина можете да го погледнете на следниот линк.

ФЕВРУАРИ, 2017 ГОДИНА

Предлог на Закон за нуспроизводи од животинско потекло

 • Целосниот предлог на Закон за нуспоризводи од животинско потекло можете да го погледнете на следниот линк.

СЕПТЕМВРИ, 2016 ГОДИНА

Предлог на Закон за систем на адреси

 • Целосниот предлог на Закон за систем на адреси можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

 • Целосниот предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија можете да го погледнете на следниот линк.

ЈУЛИ, 2016 ГОДИНА

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Државен инспекторат за земјоделство по скратена постапка

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Државен инспекторат за земјоделство по скратена постапка можете да го погледнете на следниот линк.

ЈУНИ, 2016 ГОДИНА

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за иновациска дејност

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за иновациска дејност можете да го погледнете на следниот линк.

МАРТ, 2016 ГОДИНА

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за консолидација на земјоделско земјиште

 • Целосниот предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за консолидација на земјоделско земјиште можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство можете да го погледнете на следниот линк.

Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната

 • Целосниот Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за научно - истражувачката дејност

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за научно - истражувачката дејност можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост можете да го погледнете на следниот линк

ФЕВРУАРИ, 2016 ГОДИНА

Предлог на Закон за изменување на Законот за стручно образование и обука

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување на Законот за стручно образование и обука можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за инспекција во животната средина

 • Целосниот Предлог на Закон за инспекција во животната средина можете да го погледнете на следниот линк.

ЈАНУАРИ, 2016 ГОДИНА

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг 

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг можете да го погледнете на следниот линк.

ДЕКЕМВРИ, 2015 ГОДИНА

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи можете да го погледнете на следниот линк.

СЕПТЕМВРИ, 2015 ГОДИНА

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување на Законот за платниот промет

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување на Законот за платниот промет можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за возила

 • Целосниот Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за возила можете да го погледнете на следниот линк.

Пречистен текст на Законот за акцизите

 • Целосниот текст на Законот за акцизите можете да го погледнете на следниот линк.

Пречистен текст на Законот за Царинската управа

 • Целосниот пречистен текст на Законот за Царинската управа можете да го погледнете на следниот линк.

Пречистен текст на Законот за данок на добивка

 • Целосниот пречистен текст на Законот за данок на добивка можете да го погледнете на следниот линк.

Пречистен текст на Законот за персонален данок на доход

 • Целосниот пречистен текст на Законот за персонален данок на доход можете да го погледнете на следниот линк

Измени и дополнувања на Законот за Персоналниот Данок на Доход

 • Целосните измени и дополнувања на Законот за Персоналниот Данок на Доход можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон на Законот за девизно работење

 • Целосниот Предлог Закон на Законот за девизно работење можете да го погледнете на следниот линк.

Пречистен текст на Законот за управување со пакување и отпад од пакување

 • Целосниот пречистен текст на Законот за управување со пакување и отпад од пакување можете да го погледнете на следниот линк.

Пречистен текст на Законот за животна средина

 • Целосниот пречистен текст на Законот за животна средина можете да го погледнете на следниот линк.

АВГУСТ, 2015 ГОДИНА

Предлог на Закон за тутун и тутунски производи

 • Целосниот Предлог на Закон за тутун и тутунски производи можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за научно - истражувачка дејност

 • Целосниот Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за научно - истражувачка дејност можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон на Законот за рамномерен регионален развој

 • Целосниот Предлог Закон на Законот за рамномерен регионален развој можете да го погледнете на следниот линк.

 ЈУЛИ, 2015 ГОДИНА

Предлог Закон на Закон за социјално претприемништво

 • Целосниот предлог Закон на Закон за социјално претприемништво можете да го погледнете на следниот линк.

ЈУЛИ, 2015 ГОДИНА

Предлог на Закон за дополнување на Законот за земјоделско земјиште

 • Целосниот предлог на Закон за дополнување на Законот за земјоделско земјиште објавен од страна на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство можете да го погледнете на следниот линк.

 

ЈУНИ, 2015 ГОДИНА

Предлог Закон за гробишта и погребални услуги

 • Целосниот предлог Закон за гробишта и погребални услуги објавен од страна на Министерство за транспорт и врски можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за дополнување на Законoт за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

 • Целосниот Предлог на Закон за дополнување на Законoт за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија објавен од страна на Министерство за транспорт и врски можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, кој е создаден од надлежно регулаторно тело „Министерство за финансии“ можете да го преземете на следниот линк.

Предлог на Закон за дополнување на Законoт за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

 • Целосниот Предлог Закон објавен од страна на Министерство за транспорт и врски можете да го погледнете на следниот линк.

Изменување и дополнување на Законот за јавните патишта

 • Целосниот Закон објавен од страна на Министерство за транспорт и врски можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот

 • Целосниот Предлог за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадотобјавен од страна на Министерство за животна средина и просторно планирање можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност објавен од страна на Министерство за финансии можете да го погледнете на следниот линк.

Изменување и дополнување на Законот за договорите во патниот сообраќај

 • Измените на Законот за договорите во патниот сообраќај објавени од Министерство за транспорт и врски можете да ги погледнете на следниот линк.

 

МАЈ, 2015 ГОДИНА

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности

 • Целосниот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности објавен од страна на Министерство за правда можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за изменување и дополнување на градење

 • Целосниот Предлог Закон за изменување и дополнување на градење објавен од Министерство за транспорт и врски можете да го погледнете на следниот линк.

Консолидиран Закон за стечај

 • Целосниот Консолидиран Закон за стечај, објавен од страна на Министерство за економија можете да го преземете на следниот линк.

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности

 • Целосниот Предлог Закон, објавен од страна на Министерство за правда можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за дополнување на Законот за здравствено осигурување

 • Целосниот Предлог Закон за дополнување на Законот за здравствено осигурување, објавен од страна на Министерство за здравство можете да го погледнете на следниот линк.

Закон за општата управна постапка

 • Целосниот Закон за општата управна постапка, објавен од страна на Министерство за информатичко општество и администрација можете да го погледнете на следниот линк.

Закон за инспекциски надзор

 • Целосниот Закон за инспекциски надзор, објавен од страна на Министерство за информатичко општество и администрација можете да го погледнете на следниот линк.

Закон за електронско управување

 • Целосниот Закон за електронско управување, објавен од страна на Министерство за информатичко општество и администрација можете да го погледнете на следниот линк.

Закон за Аудио и Аудиовизуелни медиумски услуги

 • Целосниот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, објавен од страна на Министерство за информатичко општество и администрација можете да го погледнете на следниот линк.

Закон за архивски материјал

 • Целосниот Закон за архивски материјал, објавен од страна на Министерство за информатичко општество и администрација можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај

 • Целосниот Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај, објавен од страна на Министерство за транспорт и врски можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за дополнување на Законот за процена во скратена постапка

 • Целосниот Предлог Закон за дополнување на Законот за процена во скратена постапка, објавен од страна на Министерство за правда можете да го погледнете на следниот линк.

 

АПРИЛ, 2015 ГОДИНА

Предлог Закон за дополнување на Законот за процена во скратена постапка

 • Целосниот Предлог Закон за дополнување на Законот за процена во скратена постапка, објавен од страна на Министерство за правда можете да го погледнете на следниот линк.

 Закон за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

 • Целосниот Предлог извештај за Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост, објавен од страна на Министерство за финансии можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за дополнување на Законот за земјоделско земјиште

 • Целосниот Нацрт – закон за Предлог Закон за дополнување на Законот за земјоделско земјиште, објавен од страна наМинистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

 • Целосниот Нацрт – закон за Предлог Закон за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост, објавен од страна на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за дополнување на Законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

 • Целосниот Нацрт извештај за Предлог Закон за дополнување на Законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост, објавен од страна на Министество за земјоделство, шумарство и водостопанство можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење

 • Целосниот Нацрт-закон за Предлог Закон за дополнување на Законот за земјоделско земјиште, објавен од страна на Министертсво за земјоделство, шумарство и водостопанство можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за дополнување на Законот за земјоделското земјиште

 • Целосниот Нацрт извештај за Предлог Закон за дополнување на Законот за земјоделското земјиште објавен од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење

 • Целосниот Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење објавен од страна на Министерство за финансии можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за именување и дополнување на Законот за лекови и медицински помагалa

 • Целосниот Предлог Закон за именување и дополнување на Законот за лекови и медицински помагала објавен од страна на Министерство за здравство можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за изменување на Законот за минимална плата

 • Целосниот Предлог Закон за изменување на законот за минимална плата објавен од страна на Министерство за труд и социјална политика можете да го погледнете на следниот линк.

Закон за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

 • Целосниот Закон објавен од страна на Министерство за транспорт и врски можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за гробишта и погребални услуги

 • Целосниот Предлог Закон за гробишта и погребални услуги објавен од страна на Министерство за транспорт и врски можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за дополнување на Законот за даночна постапка

 • Целосниот Предлог на Закон за дополнување на Законот за даночна постапка објавен од страна на Министерство за финансии можете да го погледнете на следниот линк.

МАРТ, 2015 ГОДИНА

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој

 • Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој објавен од страна на Министерство за локална самоуправа можете да го погледнете на следниот линк.

Измени на Закон за социјална заштита

 • Измените на Законот за социјална заштита објавен од страна на Министерство за труд и социјална политика можете да ги погледнете на следниот линк.

Нацрт Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачи

 • Нацрт Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите можете да го погледнете на следниот линк.

Закон за договорите за превоз во патниот сообраќај

 • Законот за договорите за превоз во патниот сообраќај објавен од Министерство за транспорт и врски можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за персонален данок на доход

 • Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за персонален данок на доход објавен од страна на Министерството за финансии можете да го погледнете на следниот линк.

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија

 • Целосниот предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија објавен од страна на Министерство за економија можете да го погледнете на следниот линк.

Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај

 • Целосниот Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај можете да го погледнете на следниот линк.

 

За дополнителни информации:

Контакт лице: Маја Савеска
Тел: 02 3091 440

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не